Partneri – zľavy pre členov

Army shop ARMY ORIGINAL sa zaoberá internetovým predajom maskáčov a maskáčových doplnkov rôznych armád


armyshop, military, outdoor, airsoft, E-ARMY


Army shop a army výpredaj

Zľavy sú poskytované
na členský preukaz.

Pri on-line nákupoch uvádzajte
žiadosť o zľavu do poznámky
v objednávke spolu s Vaším
členským číslom.

UŽ-6a več 5270 „novodobý kryt“

img_5364Uvedený bunker spadá do systému TRHS- teritoriálna radiačná hlásna sieť určená na sledovanie účinkov zbraní hromadného ničenia (ZHN).
Bunker bol vybudovaný v lete 1971.

Uvedený bunker spadá do systému TRHS- teritoriálna radiačná hlásna sieť určená na sledovanie účinkov zbraní hromadného ničenia (ZHN).
Jedná sa o prefabrikovaný object typu UŽ-6, ktoré boli zaradené v rámci pozorovacích stanovíšť zriaďovaných za účelom zisťovania chemického a jadrového napadnutia v prípade vojnového konfliktu.
UŽ-6 čiže ženijný úkryt radu 6 je typizovaný objekt vybudovaný z ženijných železobetónových dielcov (rámov), čiastočne zapustený pod úrovňou okolitého terénu. Existuje niekoľko variantov tohto typu stáleho opevneného úkrytu. Spoločné a určujúce sú pre všetky typy unifikované stavebné prvky, ako armované betónové rámy, tak pancierové časti (poklopy, dvere, rúry komínčekov).
Bunker bol vybudovaný v lete 1971.

História
Na začiatku 60. rokov vrcholilo zamorenie ovzdušia v Európe spadom rádioaktívnych izotopov, zapríčineným podzemnými i pozemnými testovacími jadrovými výbuchmi na západnej aj východnej strane železnej opony. Kým predtým bola meranie zabezpečované len selektívne jednotlivými civilnými rezortmi (Civilná obrana), potom, medzi rokmi 1962 – 1963, vznikla z podnetu chemického vojska centralizovaná sieť určená primárne na sledovanie rádioaktívnej záťaže na území ČSSR. Úkryty boli budované ženijnými jednotkami príslušných útvarov prevažne na miestach s dobrým rozhľadom na pravdepodobné ciele útokov. Ich výstavba prebiehala od prvej polovice šesťdesiatych rokov až do rokov sedemdesiatych. Na povrchu bol vždy blízko okop pre obrnený transportér, vlastný objekt postráda akékoľvek pozorovacie priezory a slúžil len ako pracovisko veliteľa družstva chránené pred vonkajšími vplyvmi, v prípade jadrového výbuchu aj pre pohotovostné ukrytie všetkých členov mužstva. Objekty TRHS boli deaktivované začiatkom 90. rokov, väčšina z nich v súčasnosti chátra.

Konštrukcia UŽ-6a
Na povrch vystupujú dve trubice – komínček vykurovacej súpravy a komínček nasávania ventilátora. Podlaha objektu leží 210 centimetrov pod niveletou okolitého terénu (ideálne, reálne je však híbka závislá na híbke a stupni ťažiteľnosti miestnej zeminy a tiež na predpokladanom stupni ohrozenia nepriateľom), každý objekt je naviac prekrytý približne jeden meter hrubou vrstvou zeminy (onen príslovečný „kopček „, charakteristický pre objekty UŽ-6). Dovnútra sa podľa konštitúcie terénu vstupuje po niekoľkých schodíkoch k vonkajšiemu plechovému poklopu kryjúcemu vyústenie prístupovej chodbičky. Chodbou sa zostupuje po ďalších piatich schodoch na úroveň podlahy úkrytu a nasledujú protitlakové dvere typu ZDV-2 z 5mm plechu a hneď v ďalšom priečnom ráme sú usadené prvé z troch protiplynových dvierok, ZDV-6/I. Za nimi sa v zalomení chodbičky nachádza výklenok na uloženie materiálu, suché WC a lievikovitý pisoár vyústený do trativodu pod podlahou. Vo všetkých zárubniach sú v oboch horných rohoch ponechané káblové prestupy utesnené vazelínou. Po spomínanom bezpečnostnom zalomení chodbičky nasledujú druhé a tretie plynotesné vrátka ZDV-6 /I a žDV-6/II (1 mm plech) v rozostupe 150 cm, medzi ktorými sa nachádza protiplynová dekontaminačná predsieň s asanačným zariadením, ktoré umožnia bezpečný prechod zo zamorenej vonkajšej atmosféry do hlavnej miestnosti o pôdoryse 185×600 cm a výškou 200 cm. Tu bolo pracovisko veliteľa družstva, vybavené rádiostanicou, automatickým signalizátorom otravných látok AS-67, ochrannými odevmi a zásobami pre niekoľkodňovú izoláciu. Vnútri úkrytu bola tiež uložená osobná výstroj mužstva. úkrytová miestnosť bola s vonkajším pozorovacím stanovišťom v zemnom okope (tam bol umiestnený veliteľský ďalekohľad TZK, druhý AS-67 a chemický preukazník) spojená pomocou linkového telefónneho kábla. V zadnej stene miestnosti je potom ešte ľahko prebúrateľná tehlová stena prielezu do šachty núdzového východu.
Základnou organizačnou jednotkou TRHS bolo družstvo (minimálne v zložení 6 +1). Družstvo z určeného stanovišťa monitorovalo parametre jadrových výbuchov, úroveň radiácie, koncentrácie bojových otravných látok, vykonávala meteorologické merania v nízkych vrstvách troposféry a vysielalo vo vopred určených trasách a intervaloch trojčlennú automobilovú radiačnú hliadku na vytýčenie zamorených zón. Všetko vnútorné vybavenie úkrytovej miestnosti inštalovali príslušníci družstva až pri aktivácii objektu (v čase mieru bol vstup objektu prekrytý prefabrikátovými doskami alebo plechovým poklopom a dvere zapečatené, uvedenie objektu do bojovej pohotovosti bolo otázkou niekoľkých hodín). Pri zaujatie pozorovacieho stanovišťa mužstvo najprv aktivuje priľahlý úkryt UŽ-6, naskladní chemický a zdravotnícky materiál, ženijné náradie, osobné zbrane a muníciu, inštaluje dve oceľové (alebo drevené*) skladacie palandy, stôl so stoličkami, filtroventilačnú súpravu , vykurovaciu súpravu a jednoduchý vešiak na ochranné obleky, prichytený ku stene. Súčasne s naskladňovaním časť družstva vonku vykonáva prístupový zákop k pozorovaciemu okopu.

Filtračné zariadenie FVKP-M 1-E   sa skladalo z:

1) ventilátor ERC-49
2) kľučka ventilátora
3) krytka hriadeľa ventilátora
4) podložka ventilátora
5) merač množstva vzduchu
6) koleno s uzáverom a nástavcom
7) koleno s uzáverom
8) koleno
9) T kus s uzáverom
10) tvarovka hornej
11) nádoba s olejom PL 1 liter
12) nádoba prázdna 1/2 litra
13) sťahovák gumené spojky
14) spojka pryžová
15) tesnenie gumové
16) podložka pryžová
17) kľúč maticové OK 9-10
kľúč maticové OK 11-12
kľúč maticové OK 14-17
kľúč maticové OK 19-22
18) skrutka M10x40
skrutka M8x25
vrut M8x80
matice M10
matica M8
podložka 10,2
podložka 8,2
pásik sťahovacie pozink.
19) kľúč pre FP-50
20) vlna čistiace
21) záznamník

 

11 komentárov UŽ-6a več 5270 „novodobý kryt“

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>