Partneri – zľavy pre členov

Army shop ARMY ORIGINAL sa zaoberá internetovým predajom maskáčov a maskáčových doplnkov rôznych armád


armyshop, military, outdoor, airsoft, E-ARMY


Army shop a army výpredaj

Zľavy sú poskytované
na členský preukaz.

Pri on-line nákupoch uvádzajte
žiadosť o zľavu do poznámky
v objednávke spolu s Vaším
členským číslom.

Údržba krytu civilnej ochrany

Kryty civilnej ochrany ako funkčné celky v zálohe museli byť udržiavané a pravidelne kontrolované. Keďže sa nám podarilo získať originálny, nefalšovaný záznam z údržby jedného krytu, rozhodli sme sa s Vami o nové informácie podeliť. Úkony realizované v každom kryte boli rôznorodé a nie vždy ich mohol vykonať len jeden pracovník. Úlohy sa delili na vykonávané denne, raz za týždeň štvrť roka, pol roka, rok, dva roky a päť rokov. O vykonaní každej úlohy sa spísal záznam do príslušného denníka.

Medzi denne vykonávané úlohy patrili najmä úlohy spojene z ovzduším v úkryte, ako kontrola aktuálnej teploty a vlhkosti vzduchu. Druhá z denných úloh bolo vetranie objektu, ako otvorenými dverami, tak aj pomocou režimu vetrania na vzduchotechnike, ktorá sa týmto zároveň aj vyskúšala, či je plne funkčná.

Raz za týždeň sa správca musel venovať podrobnejšie dieselagregátu, ktorý zabezpečoval náhradný zdroj elektrickej energie. Jeho test trval tri až šesť hodín, kedy bol zaťažený na päťdesiat percent. Po skúške funkčnosti skontroloval expanznú nádobu a výfuk agregátu. Na týždeň mal už správca odrobené.

To neplatilo v prípade, že sa zároveň končil aj mesiac, kedy správcu čakala kontrola vodotechniky. Konkrétne ako prvý bod bol kontrola priesakov a príčin spôsobujúcich nadmernú vlhkosť v objekte. V prípade nájdenia príčiny pokračovalo jej odstránenie. Nasledovalo odvodnenie tlmiacich šácht. Revízia sa týkala aj funkčnosti kanalizácie, ku ktorej patrilo aj zalievanie podlahových vpustov vodou. Nevyhli sa ani umývadlám a toaletám, vrátane kontroly odvodového potrubia. Inšpekcia prívodných potrubí bola už len ako čerešnička na torte. Väčšina krytov bola vybavená studňou a domácou vodárňou, ktorej revízia sa tiež vykonávala pravidelne raz za mesiac. Zostala už len prehliadka vykurovacích telies a vodná časť mesačnej kontroly by sa dala považovať za ukončenú. Pokračovali revíziou vzduchotechniky, kde bola ako prvá inšpekcia sacích potrubí, či tam nie je veľký odpor pre nasávanie vzduchu. Ďalej bolo nutné skontrolovať merače tlaku vzduchu v celom objekte a prípadne odvodniť všetky vzduchové potrubia. Nadväzovala údržba akumulátorov, ktoré slúžili na naštartovanie záložného zdroja elektriny. Akumulátory boli umiestnené v akumulátorovni, ktorú bolo potrebné zvlášť vyvetrať a potom skontrolovať hladinu elektrolytu v samotných batériách. Pomerne náročný deň.

Náročnejší mohol byť už len v prípade, že máme koniec júna alebo decembra, kedy sa okrem všetkých týchto úloh vykonávali aj úlohy polročné. Podrobne kontrolovaná bola aj stavebná časť objektu. Napríklad prehliadka stavu omietok a stien, údržba stavu podlahy. Potom nasledovala vizita nenatrených kovových častí kanalizácie, kontrola funkčnosti septiku. Revízia ozubených kolies technickej časti bola vykonaná hneď po skontrolovaní a konzervácii povrchu signalizačného zariadenia. Ošetrením elektrických častí servomotora, prehliadka uskladnenia pryžových tesnení a odobratie vzorky vody zo studne ukončili inšpekciu stavu stavebnej konštrukcie krytu. Pokračovalo sa vzduchotechnikou a čistením hrubých vzduchových filtrov, revízia plynotesných uzáverov – dverí, kontrola ovládateľnosti uzatváracej klapky, inšpekcia merača pretlaku a previerka dotiahnutia sťahovacích pások. Hor sa na ďalšie úlohy ako kontrola signalizačného zariadenia, revízia a údržba alternátora a odstránenie prachu z rozvádzača. Nasledovalo čistenie akumulátorovne a inventúra elektroinštalácie objektu.

Raz do roka musela byť vykonaná aj veľká revízia krytu, ktorá zahrňovala aj ďalšie úlohy:

Dôkladná inšpekcia plynotesných predelov, revízia vodotesných úprav, kontrola a obnova ochranných náterov na konštrukciách. Ďalej revízia a oprava núdzových východov, čistenie a oprava nasávania a výfuku vzduchotechniky, vrátane inšpekcie a opravy vzduchových ciest. Nasledovala kontrola náterov a stavu expanznej komory dieselagregátu. Konzervácia nenatrených častí je samozrejmosťou, vrátane kanalizácie, kde bola kontrolovaná aj prietokovosť. Pokračovalo sa revíziou tesnosti septiku za použitia čistej vody, ktorá potom poslúžila aj na kontrolu a prepláchnutie kalového čerpadla. Údržba vodovodných uzáverov, vyčerpanie vody z nádrže alebo studne a následná kontrola obsahu chlóru ukončovala skupinu stavebnej revízie. Nasledovala vzduchotechnika. Kontrola odparu rozvodnej siete, kontrola absorpčných nádob, kontrola povrchovej úpravy sa realizovali priamo na zariadení, okrem toho bolo nutné ešte skontrolovať príslušné merače a či je na sklade dostatok náhradných dielov. Nasledovala kontrola plynotesnosti jednotlivých súčastí a kontrola pretlaku systému. Hor sa na dieselagregát. Výmena tukovej náplne alternátoru a kontrola povrchovej ochrany celého systému bol len začiatok, nadväzovalo ošetrenie jednotlivých častí rozvádzača a výmena ložiska vo ventilátoroch a dyname. Na záver ešte kontrola stavu akumulátorovne a je najväčšia kontrola roka za nami.

Raz za dva roky bolo navyše potrebné natrieť kovové časti núdzových východov. Vyčistenie elektromotora už muselo byť zverené odbornému závodu rovnako ako vyčistenie vodárničky. Aj na  vzduchotechniku sa pravidelne raz za dva roky prišiel pozrieť zástupca výrobcu, ktorý vyčistil tlakové uzávery a vykonal skúšku prevádzkyschopnosti. Ďalší odborný pracovník sa revidoval stav elektroinštalácie a aj prívod od trafostanice. Kontrola záložného zdroja a izolačného stavu elektroinštalácie bola samozrejmosťou.

Raz za tri roky musel správca natrieť kovové časti vzduchových ciest a raz za päť rokov vyčistil tlmiace šachty, opravil omietky šácht, zabezpečil revíziu domácej vodárne a revíziu bojlerov a ostatných tlakových nádob. Zostalo už len vyskúšanie a doplnenie tlakových fliaš s kyslíkom a kontrola je na konci.

Prehľadná tabuľka potrebných revízií:

Voda zo studne 1x / pol roka
Dieselagregát 1x / rok
Rozvádzač dieselagregátu 1x / rok
Dispečerské zariadenie 1x / rok
Vzduchotechnika 1x / 2 roky
Elektroinštalácia 1x / 2 roky
Kyslíkové zariadenie 1x / 2 roky
Tlakové nádoby s kyslíkom 1x / 5 rokov
Kotolňa 1x / 5 rokov

 

Dúfam, že sa nám podarilo priblížiť Vám, čo znamenala údržba takého krytu civilnej ochrany.

Z dobových dokumentov zostavil Lukáš Vladovič.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>